Tids: 96.0.50813

K.v.K.: Alphen aan den Rijn 2810599
ABNAMRO: NL68ABNA044.68.36.044 t.n.v. Travelair te Alphen aan den Rijn

BIC: ABNANL2A
BTW Nummer: 097685057B.01

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij streven naar duidelijkheid in onze website en kwaliteit in onze dienstverlening, de uitvoering hiervan en ontwikkeling van nieuwe promotie van diverse producten. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig en met zorg behandeld.

A. GROEPSINCEN­TIVES EN ZAKELIJKE EVENEMENTEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepas­sing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Travelair Specialists in Travel & Incentives te Alphen aan den Rijn, handelende onder de naam Travelair , hierna te noemen de or­ganisator enerzijds en de opdracht­gever of derden (zoals bijvoorbeeld de door deze uitgenodigde deelnemers) ander­zijds.

2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van de organisator.

3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Prestatie

1. De omvang en de aard van de door de organis­ator te verrich­ten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de organisa­tor schriftelijk of langs electronische weg uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccep­teerde aanbod (hierna “offerte”). Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schrif­telijke toestemming van de organisator.

2. Kenne­lij­ke fouten en vergissingen binden de organi­sato­r niet.

3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door of onder verant­woordelijkheid van derden uitgege­ven.

Artikel 3. Totstandkoming

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de op­drachtgever van de offerte van de organisator.

2. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdracht­gever te geschieden.

3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betref­fende hem­zelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

Artikel 4. Prijs

1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overge­legde programmavoorstel, geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse dan wel achteraf alsnog bij afzonderlijke factuur in rekening ge­bracht, verhoogd met een nader in de offerte bepaalde opslag.

3. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belas­tingen, zoals deze de organisator bekend waren bij het uit­brengen van de offerte.

4. De organi­sator heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis of het evenement de prijs te verhogen in verband met wijzi­gin­gen in de ver­voerskos­ten (met inbegrip van brandstof­kos­ten) of andere leverancierskosten, de verschul­digde heffingen en of de toepasselijke wis­sel­koer­sen. De orga­nisato­r zal daarbij aange­ven op welke wijze de verho­ging is berekend. Indien e.e.a. leidt tot een prijsverho­ging van 15% of meer heeft de opdrachtgever het recht de overeen­komst te ontbinden en recht op kwijtschelding of restitutie van de vooruitbetaalde bedra­gen. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving van de prijs­verho­ging hem bereikt heeft.

Recht op schadevergoeding heeft de op­drachtgever niet.

Artikel 5. Betalingsschema

1. Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders en accommodatieverschaffers veilig te stellen, dient de organisator deze tijdig aan zich te binden en daartegen­over zich aan de door deze gehanteerde beta­lings- en annulerings­voorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende betalings­termijnen:

a. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden;

b. 50% van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiter­lijk 12 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;

c. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiter­lijk 4 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan.

2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.

3. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde facturen dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

4. Bij niet tijdige betaling of zekerheidsstelling voor de nakoming van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim en kan de organisator de overeen­komst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 7 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door de opdrachtgever

1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de op­dracht­gever zullen door de organisator voor zover moge­lijk worden uitgevoerd. Wel zullen even­tu­ele door de uitvoe­rende dienstverleners in rekening gebrachte meerkos­ten met een in de offerte nader bepaalde opslag worden doorbere­kend.

2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het pro­gramma wordt beschouwd als een (deel-)annulering door de opdracht­gever waarop artikel 7 lid 3 van toepassing is.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever

1. Annulering dient schriftelijk per post of per fax te geschieden. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn gelden bij annulering door de opdrachtgever de hierna volgende direct opeisbare bedragen verschuldigd:

a. bij annulering tot 12 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde bedrag;

b. bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot 4 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub b bedoelde bedrag;

b. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) voor vertrek of later: de gehele reissom alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 2.

3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percenta­ges vermenig­vuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenig­vuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers.

Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de organisator het recht de reissom voor de overblijven­de ­deelne­mers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze vehoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de organisator bereikt.

4. Indien een uitvoerende dienstverlener in geval van annulering aan de organisator geen of een lagere annuleringssom in rekening brengt dan hem contractueel zou toekomen, zal de organi­sato­r op haar beurt haar annuleringssom dienovereenkomstig verlagen.

Artikel 8. Verzekeringen

De organisator is bereid, om te bemiddelen bij het tot stand­komen van de nodige reisverzekeringen en een annuleringskos­tenver­zeke­ring.

Artikel 9. Documenten/visa/inentingen

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de organisato­r algemene, voor Nederlanders geldende informatie betreffende pas­poorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.

2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen etc.

3. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.

4. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever zelf bij de betrok­ken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor ver­trek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 10. Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkh­eid

1. De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de organisato­r. De organisator neemt desgewenst op zich tijdig voor schrif­telijke informatie over het reisschema en de accommodatie­adressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder ver­spreid worden.

2. De leiding van de reis / gedurende het evenement berust uit­slui­tend bij de verte­genwoordiger van de organisator­.

Artikel 11. Niet doorgaan/wijzigingen

1. Indien de reis of het evenement niet door kan gaan, is de organi­sator verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len. Door deze kennisgeving geldt de over­eenkomst als ontbon­den.

2. Indien de reis op één of meer wezenlijke punten gewijzigd dient te worden, is de organisator­ verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden, de reis te laten door­gaan, alsdan het recht om deze overeen­komst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.

3. Indien de reis niet door kan gaan of gewijzigd moet worden wegens omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt – zoals bijvoorbeeld een verbod of een gebod van de Calamiteitencommissie – en de overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande ontbonden wordt, is de organisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, die zij nog onder zich heeft, terstond aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich om reeds doorbe­taalde bedragen terug te vorderen en waar mogelijk eventueel aansprake­lijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is de organisator jegens de opdrachtgever echter niet gehou­den, behoudens eigen opzet of grove schuld. In dat geval dient hij alle vooruitbetaalde gelden te restitueren en eventuele schade te vergoeden.

4. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

1. In afwijking van en met uitsluiting van artikel 6:75 BW wordt onder overmacht verstaan onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

2. In geval van overmacht aan de zijde van de de organisator is deze te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding van enigerlei aard.

3. Bij overmacht draagt ieder zijn eigen schade. Voor de de organisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en vervoerskosten.

Artikel 13. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid

1. De organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever, de deelnemer en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de de organisator. In geen enkel geval is de organisator gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan de factuurwaarde. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.

2. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringskostenverzekeringen dekking plegen te geven.

3. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Wanneer de organisator op grond van overeenkomst of wet aansprakelijk is voor de door de opdrachtgever of een deelnemer geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen.

5. Indien de organisator aansprakelijk is voor derving van (reis)genot van één of meer deelnemers, bedraagt de vergoeding per deelnemer ten hoogste éénmaal de geldende per persoon gecalculeerde reissom met als maximum het bepaalde in lid 1.

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de organisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van een deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de per persoon gecalculeerde reissom met als maximum het bepaalde in lid 1.

7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook ten behoeve van leveranciers van de organisator, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14 Vrijwaring; hoofdelijke aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever vrijwaart de organisator volledig tegen alle aanspraken van welke aard dan ook van de deelnemers en/ of van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

2. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de deelnemers.

Artikel 15. Verplichtingen van de deelnemer

1. De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwij­zin­gen van de organisator­ ter bevordering van een goede uitvoe­ring van de reis of het evenement en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk mede-aansprakelijk.

2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleve­ren, dat een goede uitvoering van een reis of het evenement daar­door in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisa­tor van (voortzetting van) de reis of het evenement worden uitgeslo­ten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeen­komst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever en/of de deelnemers zijn verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door deze direct te melden aan de organisator.

Artikel 16. Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht

1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de over­een­komst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienst­verlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortko­ming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis of het evenement, moet deze onver­wijld worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de organisator.

Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onver­wijld contact op te nemen met de organi­sator.

2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk 2 weken na terugkeer en bij voorkeur bij het evalua­tie­ge­sprek tussen de opdrachtgever en de organisator melding worden gemaakt.

3. Vorderingsrechten op grond van deze overeenkomst vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 17. Rente en incassokosten

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplich­ting jegens de organisator voldoet, is over het nog verschul­digde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoe­ding van buitengerech­telijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevor­derde, met een minimum van € 100,-.

Artikel 18. Ontbinding bij insolventie

Deze overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surseance van betaling aan­vraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft zijn verplichtingen jegens de organisator na te komen. Dan zijn de bepalin­gen van art. 7 van toepassing.

Artikel 19. Nederlands recht en Nederlandse rechter

1. Op alle verbintenissen tussen de organisator enerzijds en de opdrachtgever en/of de deelnemers anderzijds is met uit­slui­ting van ieder ander rechtsstelsel en van de verwijzings­regels van het Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing Neder­lands recht.

2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is met uitsluiting van iedere andere rechter opgedra­gen aan de bevoegde rechter in Alphen aan den Rijn

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERIGE DIENSTEN

B.GROEPSTARIEVEN

B.1 Voor een groep met 10 of meer personen, kan men een groepstarief aanvragen.

Groepstarieven worden bij iedere aanvraag afzonderlijk door de luchtvaartmaatschappij bepaald en zijn gebaseerd op seizoenen, reisschema en data en beschikbaarheid van stoelen

(i.e. boekingsklasse). Om een groepstarief te kunnen afgeven dienen de gewenste reisdata bekend te zijn, de namen van de passagiers t.w.: achternaam en 1e voornaam

zoals in de paspoorten vermeld staan.

B.2 In verband met de werkzaamheden die wij voor een groepsofferte moeten uitvoeren, brengen wij € 110,- offertekosten in rekening welke wij vervolgens restitueren bij het maken van een definitieve boeking. Over het algemeen zijn groepstarieven niet goedkoper dan individuele tarieven. Tevens is er geen kinderkorting van toepassing op groepstarieven. Indien akkoord met de bovenstaande boekingsvoorwaarden, gelieve uw aanvraag via het aanvraagformulier per e-mail/per fax te sturen en ontvangen wij tevens een volledige lijst van de namen van de passagier.

C.SAMENGESTELDE REIS – MAATREIZEN

C.1 Samengestelde reis/en- of een individuele maatreis:

Voor prijsoffertes maatreizen brengen wij vanwege de intensieve werkzaamheden afhankelijk van het programma Euro 110,- in rekening, deze kosten worden gerestitueerd indien de boeking daadwerkelijk een feit is. Bij samengestelde (maat)reizen zijn verschillende leveranciers betrokken zoals hotels en lokale inkomende reisorganisatie/agent, na schriftelijke bevestiging zal een boekingsbevestiging/faktuur toegestuurd worden, waarbij vaststaat dat 10% van de reissom wordt aanbetaald en het resterend bedrag 7 tot 6 weken voor vertrek. Bij plotseling annuleren met grondige redenen zal Travelair de geldende annuleringskosten van de lokale leveranciers toepassen plus administratiekosten.

C.2 Bijkomende kosten:

Reserverings- en administratiekosten voor een samengestelde/maatreis met of zonder combinatie met een intercontinentale vliegreis wordt een bedrag van Euro 45,- per dossier in rekening gebracht. Voor overige kosten zoals boekingskosten hotel en stopover programma Euro 45,- Voor kosten in geval van wijziging of annulering van vliegtickets (welk in principe niet wordt gerestitueerd), bedragen de kosten eveneens Euro 45,- per dossier. Voor overige diensten zoals bijvoorbeeld tours/excursies zijn de bijkomende kosten voor reserveringen en administratie vanaf € 15,- p.p. (m.i.v. 01.01.2015).

D.VLIEGTICKETS

D.1 E-vliegtickets kan men tot drie dagen voor vertrek reserveren. Voor een vertrek binnen drie dagen kunnen wij een reservering voor u inboeken. De gewenste vliegtickets kunnen wij voor u reserveren als u ons voorziet van de volgende gegevens:
– Gewenste reisdata: a) vertrekdatum en b) terugreisdatum
– Vertrekplaats:
– Bestemming:
– Aantal personen:

– 1e voornaam voluit zoals in het paspoort genoemd:

– Familie/achternaam zoals in het paspoort en het geslacht aangeven

– Bij kinderen onder 12 jaar ook de geboortedatum:

– Adresgegevens:

– Telefoonnummer/Mobiele nummer:
– Emailadres voor het sturen van de bevestiging:

D.2 Zodra wij de gegevens hebben ontvangen sturen wij per e-mail de vluchtreservering – in optie – (afhankelijk van de desbetreffende ticketvoorwaarden ivm aanbiedingen). Na bevestiging te hebben betreffende de prijs en boekingsvoorwaarden ontvangt u de boekingsbevestiging/factuur per omgaand per email.

D.3 Factuur/Boekingsbevestiging:

In de boekingsbevestiging/factuur per email als PDF-document verstuurd, ontvangt u de bevestiging plus de kosten voor de ticket inclusief alle toeslagen en taxen. Wij verzoeken voor betaling binnen de gestelde termijn. Nadat bijschrijving bij het rekeningnummer van Travelair is ontvangen, wordt de e-ticket uitgegeven en via email binnen 48 uur toegestuurd en of vouchers afgegeven met de bevestiging en referentienummers van diverse onderdelen (i.e. transfer, hotelaccommodaties en of aanverwante diensten i.e. tours/excursies etc.).

D.4 Afhankelijk van aanbiedingen en boekingsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij het annuleren of niet tijdige betaling van het volledig vliegticket bedrag berekenen wij euro 60,- per ticket per passagier.

D.5 Prijzen vliegtickets:

Genoemde prijzen van vliegtickets zijn inclusief toeslagen luchthavenautoriteiten, passenger facility charges, brandstof- en veiligheidstoeslagen en verhoogd met additionele kosten waarvan de hoogte afhankelijk is van de vliegbestemming en vliegroute, doch onder voorbehoud en afhankelijk van de luchthavenbelastingen en tussentijdse toeslagen en koerswijzigingen van de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen behouden zich het recht voor om deze toeslagen in een later stadium te verhogen, waarvoor u dan een meerprijs dient te betalen.

D.6 Wijziging/Annuleren/Schemawijziging:

Voor vliegtickets is het mogelijk te wijzigen of annuleren, afhankelijk van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen is het niet mogelijk en zullen de kosten 100% zijn, soms is het toegestaan met bijbetaling van een bepaalde toeslag (exclusief de vaste administratiekosten die wij doorbelasten van € 40,- per ticket). Reserverings- of administratiekosten zijn nooit restitueerbaar. In principe kunt u tot op de dag van vertrek annuleren, mits u telefonisch contact met ons opneemt.

D.7 Vluchten/reisschema:

U dient 2 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn, zowel op Schiphol als op de luchthaven in het buitenland. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, etc. van luchtvaartmaatschappijen en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma.

D.8 Naam in uw vliegticket. De naam in uw reservering moet identiek zijn aan de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat dit niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren of omboekkosten in rekening te brengen.

D.9 Terugreis en herbevestigen vliegtickets Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, dient u 72 uur voor vertrek naar Amsterdam contact op te nemen met het lokale kantoor van de maatschappij om uw reservering te herbevestigen. Dit wordt altijd sterk aangeraden, ook wanneer u met een maatschappij vliegt welke herbevestiging niet verplicht is. Hierdoor kunt u namelijk laten informeren over eventuele wijzigingen in de vertrektijd.

D.11 Verzekeringen. Travelair verstrekt gaarne informatie omtrent reis- en annuleringsverzekeringen. Deze verzekeringen worden dringend aangeraden. Travelair is agent van de Europeesche.

D.12 Algemeen

Bij reizen naar bijvoorbeeld met bestemming het Verre Oosten brengt u gewoonlijk de eerste nacht in het vliegtuig door en komt u in de ochtend uw bestemming.  Het vliegtuig terug vertrekt afhankelijk uw vluchtreservering en tijd en komt u in de vroege ochtend op Schiphol aan.

(01.01.2015)